Engineer W

Engineer W

Eminent Groep | Dokkum, Dongeradeel, NL

Posted 21 days ago

Apply Now

Description

W ij zo ek en e en engineer w erk tu ig k und ige install at ies die ver ant wo ord el ijk is v oor he t on tw er pen , inst alle ren , test en en on der h oud en van w erk tu ig k und ige install at ies . Hiervoor werk jij binnen een team aan projecten binnen de nieuwbouw als de renovatie. De engineer w erk tu ig k und ige install at ies is ver ant wo ord el ijk v oor he t on tw er p , de a an leg en he t on der h oud van vers ch ill ende w erk tu ig k und ige install at ies . De ze fun ct ie ve re ist e en gr ond ige k ennis van techn ische system en , component en en techn ie ken . De engineer w erk tu ig k und ige install at ies w erk t n au w sam en met and ere af d eling en b inn en he t bed ri j f , wa ar onder on tw er p , product ie en k wal ite its cont role om de best e result aten te beh al en . Daarnaast analyseer jij de tekeningen en signaleer je mogelijke knelpunten.