Find Jobs

Results

Showing 110 of 26,196 jobs

That job is no longer available. Here are some results that may be similar to the job you were looking for:

Organisational Development Officer

Sport Wales | Wales, Wales, UK

Posted an hour ago


Apply Now

Description

ORGANISATIONAL DEVELOPMENT OFFICER
SWYDDOG ADNODDAU DYNOL A DATBLYGU SEFYDLIADOL

ABOUT THIS VACANCY

DEPARTMENT AND SALARY


Department Human Resources and Organisational Development
Salary - £29,307.35 - £32,311.36
Working Hours 37 hours (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales.

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.

Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn Welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.

Sport Wales embraces a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home.

HOW YOULL CONTRIBUTE

This role will be a vital part of our HR & OD team and will contribute to creating and delivering people focused services and initiatives that enable Sport Wales to deliver its strategic intent and allow our people to thrive.

You will be joining a small, supportive team contributing to all aspects of HR and OD to deliver a positive, solution focused HR service, with two main areas of responsibility.

You will be the team lead for recruitment, managing the end-to-end recruitment and selection process, with a focus on fair and inclusive practices.

You will also have primary responsibility for developing initiatives and organising activity to promote employee engagement and wellbeing across the organisation.

WHO YOULL WORK WITH

The HR and OD team sits within the Business Services directorate and provides the full spectrum of HR services for all employees, managers and leadership at Sport Wales.

WHAT YOULL NEED

We are looking for candidates who are passionate about their work, who enjoy working within a team and getting involved in every aspect of delivery. We place a strong emphasis on communication, collaboration, sharing and learning together as a team. You will have experience of providing organisations with HR and OD support and will be looking for your next role to give you a breadth of experience within a progressive organisation. If this sounds like you, we would love to hear from you.

WHAT HAPPENS NEXT

You should read the full job description.

You can apply for this role now.

CLOSING DATE
31/05/2024 9:00am

PROVISIONAL INTERVIEW DATE
13/06/2024

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

SWYDDOG ADNODDAU DYNOL A DATBLYGU SEFYDLIADOL

AM Y SWYDD WAG YMA

ADRAN A CHYFLOG


Adran Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol
Cyflog - £29,307.35 - £32,311.36
Oriau Gwaith 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru ywr sefydliad cenedlaethol syn gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu in hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlun llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru.

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi chi.

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlon angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.

Mae Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Bydd y rl hon yn rhan hanfodol on tm AD a DS a bydd yn cyfrannu at greu a darparu gwasanaethau a mentrau syn canolbwyntio ar bobl ac syn galluogi Chwaraeon Cymru i gyflawni ei fwriad strategol a galluogi in pobl i ffynnu.

Byddwch yn ymuno thm bychan, cefnogol sy'n cyfrannu at bob agwedd ar AD a DS i ddarparu gwasanaeth AD cadarnhaol sy'n canolbwyntio ar atebion, gyda dau brif faes cyfrifoldeb.

Chi fydd yr arweinydd tm ar gyfer recriwtio, gan reolir broses recriwtio a dewis or dechrau ir diwedd, gyda ffocws ar arferion teg a chynhwysol.

Byddwch hefyd yn bennaf gyfrifol am ddatblygu mentrau a threfnu gweithgareddau i hyrwyddo ymgysylltiad a lles y cyflogeion ar draws y sefydliad.

GYDA PHWY FYDDWCH YN GWEITHIO

Maer tm AD a DS yn rhan or gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Busnes ac yn darparur sbectrwm llawn o wasanaethau AD ar gyfer holl gyflogeion, rheolwyr ac arweinwyr Chwaraeon Cymru.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n angerddol am eu gwaith ac sy'n mwynhau gweithio mewn tm a chymryd rhan ym mhob agwedd ar y ddarpariaeth. Rydym yn rhoi pwyslais cryf ar gyfathrebu, cydweithio, rhannu a dysgu gydan gilydd fel tm. Bydd gennych brofiad o ddarparu cymorth AD a DS i sefydliadau a byddwch yn chwilio am eich rl nesaf i roi profiad eang i chi o fewn sefydliad blaengar. Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SYN DIGWYDD NESAF

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rl yma nawr.

DYDDIAD CAU
31/05/2024 9:00am

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD
13/06/2024

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

ADZN1_UKTJ

View more..